سفارش تبلیغ
صبا

در انتظار ظهور

شیطان، نخستین کسى بود که بعضى کارها را مرتکب شد و پیش از او کسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قرارند:

- اولین کسى که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت : من از آتشم و او از خاک در حالى که آتش از خاک بالاتر است

- اولین کسى که در پیشگاه با عظمت الهى تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد

- اولین کسى که که معصیت و نافرمانى خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود

- اولین کسى که به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر کسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریک مى شود

- اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى کنم

 

- اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید

- اولین کسى که که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد

- اولین کسى که نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه کرد

- اولین کسى که لواط کرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد

- اولین کسى که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند

- اولین کسى که دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این که موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند

- اولین کسى که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند

- اولین کسى که عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد

- اولین کسى که به خداى خود اعتراض کرد

- اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد

- اولین کسى که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد

- اولین کسى که براى زیبایى ، زلف گذاشت

- اولین کسى که نقاشى کرد و چهره کشید

- اولین کسى که آتش حسدش شعله ور شد

- اولین کسى که به ناحق مخاصمه و جدال کرد

- اولین کسى که خداى تعالى به او لعنت نمود( و از ناراحتى فریاد کشید

- اولین کسى که به خدا کفر ورزید

- اولین کسى که گریه دروغى نمود

- اولین کسى که عبادت و خلقت خود را ستود

- اولین کسى که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت


+نوشته شده در شنبه 92/6/2ساعت 1:39 صبحتوسط سیدمحمدرضا سبحانی نیا | نظرات ( ) |