سفارش تبلیغ
صبا

در انتظار ظهور

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد، تجاوز به حقوق دیگران است

گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است

گناهی که گرفتاری ایجاد می کند، ظلم است

گناهی که آبرو می بَرد، شرابخواری است

گناهی که جلوی روزی را می گیرد، زناست

گناهی که مرگ را شتاب می بخشد، قطع رابطه با خویشان است

گناهی که مانع استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و تار می کند، نافرمانی از والدین است


+نوشته شده در جمعه 92/6/1ساعت 3:9 صبحتوسط سیدمحمدرضا سبحانی نیا | نظرات ( ) |